अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन २०७२ २०७२।७।३० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्रतिवेदन संलग्न
बाइसौ जिल्ला विकास योजना – आ. व. २०७३/०७४ २०७३.१.९ सूचन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
एक्काइसौं जिल्ला परिषदबाट पारित एक्काइसौं जिल्ला विकास योजना - आ. व. २०७३/०७४
जिल्ला दर रेट २०७२/०७३ २०७२-११-०६ प्राविधिक कार्यालय विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दर रेट २०७२/०७३
जिल्ला दर रेट २०७१/०७२ २०७२-११-०६ प्राविधिक कार्यालय विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दर रेट २०७१/०७२
जिल्ला दर रेट २०७०/०७१ २०७२-११-०६ प्राविधिक कार्यालय विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दर रेट २०७०/०७१
जिल्ला दर रेट २०६९/०७० २०७२-११-०६ प्राविधिक कार्यालय विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दर रेट २०६९/०७०
जिल्ला दर रेट २०६८/०६९ २०७२-११-०६ प्राविधिक कार्यालय विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दर रेट २०६८/०६९
जिल्ला दर रेट २०६७/०६८ २०७२-११-०६ प्राविधिक कार्यालय विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दर रेट २०६७/०६८
जिल्ला दर रेट २०६६/०६७ २०७१-११-०६ प्राविधिक कार्यालय विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दर रेट २०६६/०६७
जिल्ला दर रेट २०६५/०६६ २०७१-११-०६ प्राविधिक कार्यालय विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दर रेट २०६५/०६६
जिल्ला दर रेट २०६४/०६५ २०७२-११-०५ प्राविधिक कार्यालय विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दर रेट २०६४/०६५
कार्यक्रम अधिकृत पदका लागि दरखास्त फारम २०७२-१०-२९ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मिति २०७२/१०/२८ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना ।
संस्थाहरुको लागि आ.व. २०७३/०७४ को वार्षिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमाको ढांचा २०७२-११-०२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
"Preeti" फन्ट मात्र प्रयोग गर्नुहोला । अंकको लागि भने "Fontasy_himali_tt" अथवा "Siddhi" फन्टको प्रयोग गर्नुहोला ।

विषयगत कार्यालयहरुको लागि आ.व. २०७३/०७४ को वार्षिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमाको ढांचा २०७२-११-०२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
"Preeti" फन्ट मात्र प्रयोग गर्नुहोला । अंकको लागि भने "Fontasy_himali_tt" अथवा "Siddhi" फन्टको प्रयोग गर्नुहोला ।
आ.व. २०७३/०७४ को वार्षिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमाको लागि इलाकास्तरीय योजना तर्जुमा बैठकबाट सिफारिस भई आएका योजनाहरुको विवरण २०७२-११-०२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आर्थिक विकास, वन तथा वातावरण, भौतिक विकास, लक्षित र सामाजिक तथा संस्थागत समितिहरु
सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन – २०७१-०७-३० २०७१-०८-०३ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ. व. २०७०/०७१ मा संचालित कार्यक्रम तथा योजनामा आधारित सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन – २०७२-०३-१९ २०७२-०३-२३ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मिति २०७२-०३-१९ मा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय कपिलवस्तुद्वारा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन – २०७१-१०-१२ २०७१-१०-१७ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मिति २०७१-१०-१२ मा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय कपिलवस्तुद्वारा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन – २०७१-०७-२३ २०७१-०७-२८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मिति २०७१-०७-२३ मा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय कपिलवस्तुद्वारा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन
एक्काइसौं जिल्ला विकास योजना – आ. व. २०७२/०७३ २०७२-०५-३१ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बीसौं जिल्ला परिषदबाट पारित एक्काइसौं जिल्ला विकास योजना - आ. व. २०७२/०७३

Skip to toolbar