नमुना फारमहरू


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
कार्यक्रम अधिकृत पदका लागि दरखास्त फारम नमुना फारमहरू २०७२-१०-२९ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मिति २०७२/१०/२८ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना ।
संस्थाहरुको लागि आ.व. २०७३/०७४ को वार्षिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमाको ढांचा नमुना फारमहरू २०७२-११-०२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
"Preeti" फन्ट मात्र प्रयोग गर्नुहोला । अंकको लागि भने "Fontasy_himali_tt" अथवा "Siddhi" फन्टको प्रयोग गर्नुहोला ।

विषयगत कार्यालयहरुको लागि आ.व. २०७३/०७४ को वार्षिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमाको ढांचा नमुना फारमहरू २०७२-११-०२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
"Preeti" फन्ट मात्र प्रयोग गर्नुहोला । अंकको लागि भने "Fontasy_himali_tt" अथवा "Siddhi" फन्टको प्रयोग गर्नुहोला ।
Skip to toolbar